Doel van dit Blog

Over het doel van dit Blog kunnen we kort zijn.
 • het verzamelen en geven van bronnen, commentaar en andere relevante achtergrondinformatie over het reilen en zeilen van en in...
  • de Gemeente Menterwolde t.b.v. berichten en discussies op andere weblogs in en over Menterwolde...;
   • dit geldt in het bijzonder ook discussies op de site van 't Golden Peerd
  • de NAM c.s. in de Provincie Groningen
   • gaswinning en geologie
   • gaswinning en economie
   • mijnbouwschade in het algemeen
   • aardbevingsschade door  de door de gaswinning geïnduceerde bevingen
   • schadeafwikkeling van mijnbouwschade
   • beeldvorming over Groningen, Grunnegers, de NAM en de media
   • wat doet de politiek / wat doet de politiek niet
   • juridsch steekspel rond alles wat met gaswinning en mijnbouwschade te maken heeft
  • Voor de duidelijkheid...m.b.t. discussies op 't Golden Peerd, de virtuele kroeg van/voor Menterwolde.
   • er is geen enkel persoonlijk noch organisatorsich verband tussen dit Blog en voornoemd virtueel cafe 't Golden Peerd.
   • er is geen sprake van enige directe noch indirecte bemoeienis van Appie (de uitbater van 't Golden Peerd) met hetgeen hier geschreven wordt.
 • het is nadrukkelijk niet de bedoeling van deze site wordt gebruikt/misbruikt om...
  • doelbewust personen te beschadigen
  • doelbewust instellingen/bedrijven te beschadigen
  • persoonlijke informatie te plaatsen over het privéleven van anderen voorzover die niet van min of meer algemeen belang zijn voor het gebeuren binnen onze gemeente.
 • dit is geen discussiesite
  • postings die niet zozeer informatie bevatten danwel aanvullingen en feitelijk correcties op eerdere informatie horen hier dus niet thuis.
  • niet relevante postings zullen worden afgeschermd en waar mogelijk worden teruggemaild aan de poster alvorens e.e.a. definitief te verwijderen.
  • verwijdering van postings is uitdrukkelijk niet bedoeld als censuur, maar de discussie over zaken moet ons inziens liefts daar worden gevoerd waar dat nu ook al gebeurd zoals in  de virtuele kroeg 't Golden Peerd.
 • iedereen die relevante achtergrondinformatie over het reilen en zeilen en ander gebeuren van en binnen onze gemeente is van harte welkom deze informatie hier te posten of (voorzien van eigen opmaak en/of commentaar) per eMail aan de redactie van deze site op te sturen.
  • de redactie van de site wil geen enkele politieke voorkeur uitdragen
  • postings waaruit wel een duidelijke politieke voorkeur spreekt zijn toegestaan voorzover...
   • ... dergelijk politiek gekleurde postings duidelijk herleidbaar zijn tot de persoon en/of politieke groepering die verantwoordelijk zijn voor haar inhoud.
   • ... het mogelijk is evident foutieve informatie aan te vullen en/of te verbeteren. 
 • wie zelf regelmatig informatie heeft die hij hier wil plaatsen kan een verzoek indienen bij de redactie om de mogelijkheid te krijgen zelf berichten aan te maken en bij te houden.
  • z.g. zelfposters wordt daarbij min of meer de vrije hand gelaten in hoe en wanneer zijn zaken bijhouden voorzover dat aan het doel van deze site bijdraagt en er dus geen afbreuk aan doet.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten