dinsdag 25 oktober 2016

Het Aardgasdebacle - Wie betaalt wat (stand oktober 2016)

In een blog van afgelopen zondag (23 oktober 2016)...,
werden al vraagtekens gezet bij de berichtgeving over de kosten die de NAM zegt te maken.

Een kritische blik op al dat cijfergeweld van de in diverse media gepresenteerde cijfertjes was genoeg om te zien dat niet het hele verhaal verteld.
Snel rekenend werd al snel duidelijk dat de schadeafhandeling de NAM (netto) veel minder moest kosten dan die ruime miljard in de krant.

De cijfers in de media kwamen uit de het volgende rapport:
NCG - Kwartaalrapportage juli t/m september 2016 .
Het kon dus geen kwaad dat rapport eens grondiger te bekijken.

Twee kwestie sprongen meteen in het oog:
 • de onwaarschijnlijk grote disbalans tussen...
  - enerzijds het op pag-28 genoemde bedrag voor schadeherstel (in het 3e kwartaal €22,8-miljoen)
  - anderzijds het aantal schade-rapporten met aanbod tot schadeherstel (1.842) emn het gemiddeld uitgekeerde schadebedrag (€656,63 per geval)
 • dat nergens in de financiële tabellen ook maarte één cijfer gerept werd over de 64% die Kamp zegt bij te passen voor elk €uro die de NAM kwijt is aan de 'Aarbevingsschade'. 

Wat het de NAM allemaal werkelijk kost

Schadeafhandeling) met aanbod tot schadeherstel

over de uitgekeerde schade bedragen kunnen we kort zijn, die staan in geen verhouding tot de €22,8-miljoen die de NAM heeft uitgegeven aan het proces.

Wat ik van een NCG-medewerker (naar eigen zeggen tenminste deels verantwoordelijk voor de financiële paragraaf in het kwartaalrapport) wel min of meer bevestigd kreeg is…
… dat de genoemde (en deels naar A/B en C schade uitgesplitste) schadebedragen toegerekend moesten worden naar de genoemde (uitgesplitste) 1.842 schaderapporten (pag.5 tabel-1).

Maar voor hetzelfde geld betreft het een totaal de 2.142 gevallen (624+1.518 uit  het vervolg van Tabel-1 op pag.6 subkop 'Schadeherstel’)
bij 2.142 gevallen * € 656,53 kom je nog steeds slechts op een uitgekeerd schadebedrag-kw3 van €1.406.501,46
=> c.a 16% meer dan de €1.209.512,46 voor 1.842 schadeuitkeringen.

Je kunt dus heel streng, of minder streng of zelfs iets aardiger zijn voor de NAM...
en vervolgens doen alsof één van de andere genoemde getallen met betrekking tot schaderapportage het aantal uitgekeerde schadegevallen van het als gemiddeld uitgekeerde schadebedrag van €656,63 zou betreffen.
Het verandert weinig aan de verhoudingen. 

Dus of het nu gaat om…
 • 3.379 gevallen * €656,63 => € 2.218.414,87
 • 2.142 gevallen * €656,63 => € 1.406.501,46
 • 1.842 gevallen * €653,63 => € 1.209.512,46
… blijft de vraag.
Maar het verandert allemaal weinig aan de enorme disbalans van tussen kosten en schadekosten.

Wat echt van belang is dat Nederlanders eindelijk gaan beseffen dat de NAM dit geld weliswaar allemaal moet voorschieten…,
maar dat diezelfde NAM na BTW-aftrek en Rijkstoeschotting van 64% nietmeer dan maximaal ⅓ van dat bedrag werekelijk moet ophoesten…,
om vervolgens nog eens tenminste 25% 'terug_te_krijgen' middels een verminderde belastingafdracht (25% VPB) wegens een lagere winst.
Uiteindelijk betaald de NAM slechts ≤20% van wat ze zegt te betalen en de belastingbetaler/wij_allemaal de rest van ≥80%.


Boekhouding, BTW, Winst-&-Verlies en de VPB

In het recente verleden is gebleken dat de NAM waar het ook maar enigszins kan de fiscale BTW-aftrek tracht te effectueren. Er zijn verscheidene gevallen bekend en in de pers gekomen, waar de NAM van gedupeerde vroeg/eiste de rekeningen van aannemers e.d. over te dragen opdat de NAM die op haar naam kon stellen om zodoende nog eenvoudiger de BTW-aftrek te realiseren.

Daarnaast weten heeft minister Kamp meermaals (ook in de Kamer) gesteld dat de kosten verhouding tussen NAM en Rijk 36/64 bedroeg, oftewel dat het Rijk 64% bijpaste bij elke úro die de NAM 'uitgaf' in het schadeproces en de rest van het Aarbevingssdossier. 

Wat vind je terug in de NCG-kwartaalrapportage... en wat moet/kun je er uit afleiden?
We mogen ervan uitgaan dat de genoemde bedragen (NCG-rapportage 3e-kwartaal 2016) inderdaad danwel tenminste grotendeels uitkeringen aan door derden gefactureerde bedragen betreffen. Op die manier kan de NAM hard majken wat het haar allemaal kost en kan zaken gemakkelijk opnemen in zowel de BTW-boekhouding als de gewone winst en verliesrekeningen.

Kijken we naar facturen dan geldt voor facturen van in Nederlanmd geleverde/afgenomen dienste, en binnen Nederland geleverde goederen:
 • Op alle binnenkomende facturen voor diensten en goederen die de NAM ontvangt/afneemt zit 21% BTW
 • Verder heeft het er alle schijn van (zie antwoorden Minister) dat de NAM ook BTW mag aftrekken over schadevergoedingen aan derden waarvan verwacht kan/mag/moet worden dat die derden BTW moeten betalen over de door hen betaalde diensten en materialen voor herstel.
 • o.a. de volgende goederen en diensten die de NAM afneemt zijn dus alle belast met BTW
  • facturen van CVW
  • facturen van expertise-bureaux
  • facturen voor (gevalideerd) onderzoek
  • facturen van technische bureaux
  • facturen van architecten
  • facturen voor accountancy
  • facturen van cateraars en evenementen-bureaux
  • facturen voor uitgevoerde herstelwerkzaamheden
  • etc.

BTW-aftrek kan op twee manieren gevolgen hebben voor de nettolasten voor de NAM
 • de 64% Rijksbijdrage wordt berekend over…
  • … de totale uitkeringen/kosten van de NAM inclusief de BTW;
  • … de totale uitkeringen/kosten van de NAM na aftrek van de BTW;

De nettolast voor de NAM (voor belastingen***) kan dan variëren tussen de volgende bedragen
 • € 380,4-miljoen => 64% Rijksbijdrage en helemaal geen BTW-aftrek;
  • na betaling/verrekening van de VennootschapsBelasting…
   … blijft er dan een nettolast over van € 285,3-miljoen
 • € 314,4-miljoen => 64% Rijksbijdrage na volledige BTW-aftrek over 100% van de kosten;
  • na betaling/verrekening van de VennootschapsBelasting…
   … blijft er dan een nettolast over van € 235,8-miljoen
 • € 197,0-miljoen => 64% Rijksbijdrage en volledige BTW-aftrek over 100% van de kosten;
  • na betaling/verrekening van de VennootschapsBelasting…
   … blijft er dan een nettolast over van € 147,8-miljoen

Vraagtekens
De vraag blijft natuurlijk welk deel van de in de NCG-rapportage vermelde kostenposten van de NAM gefactureerde uitgaven zijn (dus gefactureerd aan/ten laste van de NAM), of mogelijk een deel van de kosten bestaan uit interne (loon)kosten waartegenover dus geen BTW-facturen staan. In het (voor de NAM) meest ongunstige geval valt er dus nauwelijks of geen BTW-aftrek te realiseren en dat zou de NAM dus netto c.a. €140-miljoen extra kosten…; Waarschijnlijker is dat minimaal de helft (of meer) van de maximale BTW-aftrek kan worden gerealiseerd, je kan dus rustig uitgaan van de minimale Netto-lasten voor de verschillende scenario’s. 


*** De VPB (VennootschapsBelasting)
de NAM is een BV naar Nederlands recht (in Nederland)
de winstbelasting (VPB) bedraagt 25% over de winst. 
De kosten/uitkeringen in het 'aarbevingsdossier' zijn een winstdrukkende verliespost en komen dus ten laste van de winst; Hierdoor wordt netto 25% belasting uitgespaard over het uitgekeerde/kosten bedrag.
M.a.w. de financiële last van kosten en uitgekeerde bedragen is in werkelijkheid nooit meer dan 75% van het daadwerkelijke kosten en  uitgekeerde bedragen.
De Rijksbijdrage is daarmee feitelijk dus niet (minimaal) 64% maar (minimaal) 73% en (als gevolg van de mogelijke BTW-aftrek) zelfs maximaal c.a. 86% 


De tabellen hieronder houden nog geen rekening met de VPB:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten